جهت ورود به سامانه ثبت نام و اعلام نمرات کلیک کنید.

اطلاعیه:

 

 

برای ورود به سامانه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان کلیک کنید:

 

 

ورود به سامانه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان